adatvédelem

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete Karcagi Önálló Jogú Szervezete , mint „Adatkezelő” a https://www.meoekeracag.hu, mint „Weboldal” domain név alatt elérhető weboldal üzemeltetője ezúton teszi közzé a weboldal és a weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A weboldal használatának megkezdésével a weboldalra látogatók, „Felhasználók” elfogadják a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen tájékoztatót!

A jelen tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem) az alábbi rendelkezéseknek megfelelően:

– General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 – Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,

– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról,

– 2008. évi LXVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól,

– 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól,

– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

A jelen tájékoztatóban szereplő, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak megegyeznek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény fogalmaival.

1. Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője : Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete Karcagi Önálló Jogú Szervezete

Székhelye: 5309 Berekfürdő Tó út 5.

E-mail címe: info@meoekarcag.hu

2. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

 

2.1. Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja a Felhasználó hozzáférése a kifejezetten ügyfeleinknek szóló személyre szabott szolgáltatásainkhoz. A felhasználó regisztrációkor megadott adatait kizárólag a felhasználó azonosításához és a bejelentkezés és a szolgáltatások hozzáféréséhez használjuk fel. A weboldalon elérhető szolgáltatás igénybevételekor jelentkezés során a következő személyes adatok megadására van lehetőség (a *-al jelölt adatok megadása kötelező): keresztnév*, vezeték név*, e-mail cím*, telefonszám, nem*, születési dátum.

2.2. Kapcsolatfelvételhez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő Felhasználóval, a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a Felhasználók tájékoztatása, az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos észrevételek kezelése.

 

3. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés, adatfeldolgozás időtartama csak az adott cél eléréséig tart a következő esetekben: honlapra látogatók; ügyintézés, regisztráció esetén.

 

3.1. Kapcsolatfelvétel céljából kezelt adatok

Kapcsolatfelvétel céljából kezelt adatok esetében, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

Adatainak törlését kezdeményezheti e-mailben vagy postai úton.

Adatkezelő: Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete Karcagi Önálló Jogú Szervezete
Székhelye: 5309 Berekfürdő Tó út 5

Postacím: 5300 Karcag Széchenyi sgt 1-3 2. lh 2/7
E-mail címe: info@meoekarcag.hu

3.2. Regisztráció esetén tárolt adatok

Regisztráció során kezelt adatok esetében, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

Adatkezelő: Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete Karcagi Önálló Jogú Szervezete
Székhelye: 5309 Berekfürdő Tó út 5

Postacím: 5300 Karcag Széchenyi sgt 1-3 2. lh 2/7
E-mail címe: info@meoekarcag.hu

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

4. A személyes adatok kezelésének jogalapja

1. A Szolgáltató adatkezelései az alábbi jogalapokon alapulnak (GDPR 6. cikk (1)) :

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (önkéntes hozzájárulás);

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (szerződés teljesítése);

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (jogi kötelezettség);

d) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (jogos érdek).

Az adatkezelésre a weboldalon található internetes tartalmak a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége a Felhasználó hozzájárulásának beszerzése. A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatás során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. cikk küldése, Felhasználó által generált tartalom közzététele, stb.) az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

5. Az adatokat megismerő személyek köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az adatfeldolgozás célja a weboldal működéséhez szükséges tárhely szolgáltatás. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Szabályzat módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

6. A Felhasználó jogai

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető:

Adatkezelő: Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete Karcagi Önálló Jogú Szervezete
Székhelye: 5309 Berekfürdő Tó út 5

Postacím: 5300 Karcag Széchenyi sgt 1-3 2. lh 2/7
E-mail címe: info@meoekarcag.hu

Mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat):

Adatkezelő: Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete Karcagi Önálló Jogú Szervezete
Székhelye: 5309 Berekfürdő Tó út 5

Postacím: 5300 Karcag Széchenyi sgt 1-3 2. lh 2/7
E-mail címe: info@meoekarcag.hu

Mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti a Felhasználót.

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben –:

Adatkezelő: Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete Karcagi Önálló Jogú Szervezete
Székhelye: 5309 Berekfürdő Tó út 5

Postacím: 5300 Karcag Széchenyi sgt 1-3 2. lh 2/7
E-mail címe: info@meoekarcag.hu

ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

 

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

– ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

– a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót a Felhasználok a Weboldal felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Bármely módosítás kizárólag a módosított változat közzétételét követően összegyűjtött Személyes adatokra érvényes. A mindenkor hatályos Tájékoztató elérhető az a A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználók a Weboldal további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által, a Weboldalon biztosított módon. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Tájékoztatónkat, hogy nyomon kövesse a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt.

 

8. Adattovábbítás

Adatkezelő az alábbi esetekben oszthat meg személyes adatokat más szervezetekkel:

– ha jogszabály vagy közhatalmi szerv kötelezi vagy az igazságszolgáltatás megfelelő működéséhez szükséges,

– ha jogainak megalapozása, gyakorlása vagy megvédése (ez magába foglalja a csalásmegelőzés céljából másoknak átadott személyes adatokat) céljából szükséges,

A weboldal adatkezelése során adattovábbítás nem történik az EGT-n kívülre (Európai Gazdasági Térség: az Európai Unió országai, valamint Izland, Norvégia és Liechtenstein kívüli), harmadik országba nem továbbít adatokat, az általa kezelt adatok minden esetben az Európai Unió földrajzi területén maradnak.

 

9. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

A weboldal olyan kapcsolódási pontokat (linkek) tartalmaz, amely más szolgáltatók oldalaira vezet.

Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.

Karcag 2019. február 21.